Informacje ogólne

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

 


Jako ważna impreza naukowa, tegoroczny 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, znakomicie  wpisuje się w kalendarz obchodów jubileuszowego Międzynarodowego Roku Chemii oraz Roku Marii Skłodowskiej-Curie.
Tematyka Zjazdu obejmie wszystkie dziedziny chemii, nad którymi pracują naukowcy i technologowie w polskich ośrodkach badawczych.
Będą to więc dziedziny takie jak chemia nieorganiczna i organiczna, chemia fizyczna, teoretyczna, analityczna, technologia chemiczna oraz chemia polimerów, a także dydaktyka i historia chemii, te ostatnie wybitnie zasłużone w rozwoju nauk przyrodniczych i edukacji w naukach przyrodniczych, które są niezbędne  dla dalszego szybkiego rozwoju naszego kraju. Będzie to również radiochemia, szczególnie dobrze wkomponowana w obchody Roku Marii Skłodowskiej, jako uczonej zajmującej się promieniotwórczością, oraz ze względu na strategię rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
Obrady będą odbywały się w dziesięciu sekcjach i obejmą wszystkie wymienione dziedziny.

Program Zjazdu obejmuje wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne oraz sesje posterowe.


Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji

Krótkie streszczenia prezentacji przedstawionych na Zjeździe , które zostaną umieszczone w Materiałach Konferencyjnych Zjazdu.

Prace naukowe przedstawiane na Zjeździe będzie można też samodzielnie przesłać do publikacji w międzynarodowych czasopismach, których współwłaścicielem jest PTChem. Ta forma wymaga przejścia normalnej procedury wydawniczej.

 

1. ABC Analytical and Bioanalytical Chemistry (Springer-Verlag)
3.480 (IF 2009)
http://www.springer.com/chemistry/analytical/journal/216?detailsPage=contentItemPage&CIPageCounter=95857

2. PCCP Physical Chemistry Chemical Physics (RSC Publishing)
4.116 (IF 2009)

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/CP/PCCPOwnerSocieties.asp

3. ChemPubSoc Europe (WILEY-VCH)

http://www.chempubsoc.eu/chempubsoc-eu_members.html

  • ChemEurJ Chemistry - A European Journal - 5.382 (IF 2009)

  • EurJOC European Journal of Organic Chemistry - 3.096 (IF 2009)

  • EurJIC European Journal of Inorganic Chemistry -  2.941 (IF 2009)

  • ChemBioChem - 3.824 (IF 2009)

  • ChemMedChem - 3.232 (IF 2009)

  • ChemPhysChem - 3.453 (IF 2009)

  • ChemSusChem - 4.767 (IF 2009)

  • ChemCatChem 

Obrady i sesje posterowe odbędą się w budynku Wydziału Chemii UMCS oraz w budynku Wydziału Ekonomii UMCS.